| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Пунктове за измерване на водни стоежи на река Дунав

 

Пунктове за измерване на водни стоежи на р. Дунав

местоположение на пунктовете по река Дунав

Наблюдението на водните стоежи на р. Дунав се извършва в 15 наблюдателни пункта, разположени по реката.

Част от тях са хидрометеорологични, а останалите са хидрометрични станции.

Наблюдателните станции са: Ново село, Видин, Арчар, Лом,  Цибър, Козлодуй, Оряхово, Вадин, Байкал, Сомовит, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра.

Информация за разположението на отделните хидрометрични и хидрометеорологични пунктове по р. Дунав, годината на откриването им и котите на нулата на водомерните рейки, може да бъде проследена в следната таблица:

 

Наблюдателна станция по р. Дунав

Местоположение – географски координати (L/L – WGS84)

Кота на нулата на водомерната рейка, m (Черноморска височинна система)

Година на откриване на станцията

Ново село

44.166667°

22.783333°

27.00

1937

Видин

43.983333°

22.883333°

24.81

1920

Арчар

43.816667°

22.916667°

24.00

1937

Лом

43.827565°

23.209836°

22.89

1911

Цибър

43.818425°

23.518483°

22.50

1937

Козлодуй

43.783333°

23.733333°

22.00

1937

Оряхово

43.743111°

23.953337°

21.56

1924

Вадин

43.685580°

24.231590°

20.00

1937

Байкал

43.716667°

24.416667°

19.99

1927

Сомовит

43.688314°

24.761697°

17.86

1921

Никопол

43.708710°

24.896108°

17.23

1926

Свищов

43.620080°

25.359510°

15.09

1913

Русе

43.849332°

25.943174°

11.99

1898

Тутракан

44.053265°

26.610234°

8.89

1943

Силистра

44.122633°

27.260742°

6.50

1941

 

Ежедневните водни стоежи на р. Дунав за Българския участък се дават от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - http://www.appd-bg.org/site/wrap.php?3

Тук може да се намери за всеки ден и Метеорологична прогноза за българския участък от река Дунав

Ежедневните водни стоежи на р. Дунав за Международен участък се дават от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - http://appd-bg.org/bg/buletin_bg.php

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Дунав, с цел изземване на наносни отложения (чл. 46, ал.1, т.4 от ЗВ) се извършва по следния ред:

1 . Заявление за издаване на схема(скица) на заявения участък - свободен текст.

2. Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав.

3. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

4. Молба за изменение (по чл. 72, ал.1, т.2 от ЗВ) и/или продължаване срока (по чл. 78, ал.1 от ЗВ) на разрешителното за ползване на воден обект - свободен текст.

5. Заявление за прекратяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект или издадено разрешително за ползване на воден обект.

6. Публичен регистър на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения

7. Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите

 

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени