| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Хидротермални явления и ресурси на геотермална

енергия

  hwi_consulting @ mail.bg  - Цени

Хидротермални явления

Естествените проявления на топли подземни води са свързани с разкриването на  термални извори на земната повърхност. Обикновено тяхната температура е по-висока от температурата на пресните подземни води.  Понякога водите на термалните извори  са високо минерализирани. Първоизточник на подхранването им са атмосферни води, които променят химическия си състав при контакт с водовместващата среда.  

Хидротермалните явления включват освобождавнето на вода или пара, което почти винаги е свързано с вулканични скали, в региони с повишен геотермичен градиент.  

Получаваната топлина от дълбочина формира големи зони с конвективен пренос, които могат да се дренират в рамките на хидротермалните находища.

Съществуват различни по тип термални извори, които се срещат в различни територии по света. Най-забележими хидротермални проявления съществуват в Исландия, Нова Зеландия и полуостров Камчатка в Русия. Националния парк Йелоустоун в Уайоминг е свързан с най-голямата концентрация на термални извори в света. Тази област е маркирана от огромни вулкански изригвания преди 600 000 години, като температурата достига до 240 градуса на дълбочина едва 300 m.

Ресурси на геотермална енергия

Топлината, изнасяна от земната повърхност чрез потоците от подземни води е със средна интензивност 1.5 x 10-6 cal/cm2/s-1 и създава термален градиент нормално около 3 градуса на 100 m. В зоните с повишена вулканска и тектонска активност се наблюдава наличието на топллинен поток, няколко пъти по-интензивен от обичайното.  Тези големи резервоари на топлина в близост до земната повърхност са безценен източник на енергия.

Механизма на извличане на топлина от земната недра е свързан с циркулацията на подземни води.

Според Тод и Майс, в Хидрогеология източниците на енергия могат да се катагоризират в четири категории:

1.      Подхранване от суха пара – това са области, в които филтрационните свойства на средата са толкова ниски, че малкото количество вода достигащо до силно загряти зони се изпарява напълно

2.      Подхранване от мокра пара – в тези области достига достатъчно количество подземни води. Топлината се провежда чрез смесването на вода и пара.

3.      Ниско температурни полета – температурата варира в границите от 50 до 80 градуса, което прави възможно директното използване на сравнително плитки подземни води за топлинен източник

4.      Сухи скали – в някои област с висок температурен градиент, на дълбочини около 3000 m, температурата на скалите се променя в порядъка 200 до 500 градуса. Прокарването на сондажи в такива зони прави възможно инжектирането на вода и добива на топлина от произвежданата пара.

Съществуващите множество възможности за отопление на ниво домакинства, чрез отнемане на топлина от земята, се използват все по-често, с въвеждането и поевтиняването на технологията с използване на термопомпи.  

Разбира се съществуват и големи геотермални централи за производство на електричество в Исландия, Италия, Нова Зеландия и западните Съединени щати.

   

 

Сондажи и кладенци

Основни понятия и техническа информация относно сондажите и кладенците – конструкция, изграждане, експлоатация, препоръки, въпроси

Валежи

Обща информация за валежите в България

Повърхностни води

Повърхностни води в България – главни водосборни басейни

Подземни води

Подземни води в България – хидрогеоложко райониране, видове подземни води, дългосрочни и средни данни за водните ресурси в България

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени