| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Подземните води в България имат повсеместно разпространение и играят важна роля за формирането на природната среда. Те представляват основен фактор за задоволяване на различни потребности на човека. За да се оцени ролята, мястото и значението на подземните води като воден ресурс и екологичен фактор, е необходимо те да бъдат разглеждани в зависимост от произхода им /инфилтрационен, седиментогенен, смесен/. Той определя техните физико-химични свойства и състав.

По произход, физико-химични свойства и цели, за които се използват подземните води в България се делят на три основни вида – пресни студени, минерални и високоминерализирани.

Факторите, които определят условията за формиране, динамиката и режима на подземните води са физико-географски – релеф, климат, хидрология и хидрография и геоложки – геоложки строеж, литоложки състав на скалите и тектонски структури.

В зависимост от средата, в която се формират подземните води, те могат да се класифицират като порови, пукнатинни и карстови.

Изхождайки от главните фактори, които предопределят разпространението, произхода, количеството, режима и динамиката на различните видове подземни води, България може да се раздели на три хидрогеоложки региона: Мизийски, Балканиден и Рило-Родопски. Те се разделят съответно на хидрогеоложки области, подобласти, райони и басейни /Антонов, Х., Д. Данчев. Подземни води в НРБ. София.1980/

Подземните води са възобновяем ресурс. Те представляват съществена част от оттока на страната /28-32%/, като през сезона на маловодие са главен източник на подхранване на речната мрежа. Първостепенното им значение се определя от факта, че те са основен източник на питейно-битово водоснабдяване на преобладаващия брой населени места. В много случаи използването на подземните води е технически, икономически и санитарно по-целесъобразно, отколкото на повърхностните води.

Различават се следните категории подземни водни ресурси – гравитационни запаси, естествени и динамични ресурси и експлоатационни ресурси /В. Спасов, И. Стефанов, И. Йотов, Т. Кехайов, Петър Ст. Петров и др. Експлоатационни ресурси и използване на подземните води в районите на басейново управление в България. 2003/.

            Разширяването на експлоатацията на пресните подземни води за водоснабдяване е свързано с охраната им от замърсяване.  Уязвими са предимно безнапорните подземни води, при които свободното водно ниво по площ съвпада с площта на тяхното разпространение, докато напорните подземни води могат да бъдат замърсени само при изкуствено нагнетяване на замърсени води или чрез миграция на замърсители от подземни хранилища на химически или радиоактивни вещества.

            По-важните източници на замърсяване на ненапорните подземни води са химически торове от селското стопанство, отпадъчните битови води от населените места без канализации, фекланите води от животновъдните ферми и комплекси, отпадъчните води от промишлеността, хвостохранилищата, кариерите за ломен камък, пясък и баластра, складирането на битови или промишлени отпадъци на открито и др.

            Замърсителите попадат в поръхностните водоносни хоризонти по различни пътища, по-важните от които са инфилтрация перз зоната на аерация и инфлюация (пряко попадане и поглъщане от водоносните хоризонти).

            Динамиката на замърсяване и самопречистване е пряко свързана, с литоложкия характер на водоносните хоризонти, на филтрационните им свойства, условията на подхранване и дрениране, както и с дебелината и филтрационните свойства на разновидностите в зоната на аерация.

 

   

Хидрогеоложко райониране

Териториите на басейновите дирекции в България.

Експлоатационни ресурси на подземните води

Експлоатационни ресурси на подземните води

Генерални схеми за използване на водите в България

Данни за водите в България.

Водни тела на територията на България

Списък с повърхностните и подземните водни тела на територията на Република България, етапи на характеризиране и приемане на окончателните им граници

Мониторинг на подземните води в България

Мрежата за мониторинг на подземните води се състои от 213 хидрогеоложки пунктa.

Санитарно-охранителни зони

НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони.

Карстови райони и области в България

Карта и описание на карстовите райони в България

Пещерите в България

Информация за 4500 пещери и галерия със снимки

Геотермална енергия

Естествени източници и механизми на образуване на топлите подземни води

Хидрогеоложки проучвания

Изясняване на движението, нивата и химическия състав на подземните води

Геофизични проучвания

Геофизично проучване за търсене на вода,откриване на вода, проучване за вода

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени