| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Санитарно-охранителни зони (СОЗ)

  hwi_consulting @ mail.bg  - Цени

sanitarno_ohranitelni_zoni.jpg

Санитарно - охранителните зони (СОЗ) представляват защитени зони около сондажите, кладенците, дренажите и изворите, в които земеделските, техническите и инженерните дейности създават условия за влияние върху количестата и качествата на водите посъпращи във водовземните съоръжения.

Санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни цели, се учредяват с цел опазването на водите и водните обекти от замърсяване и увреждане.

Много общини разчитат на подземна вода от сондажи, кладенци и дренажи за питейно-битово водоснабдяване. Нивото на подземните води се колебае в зависимост от сезона, като се покачва или понижава. Този процес има връзка както с количеството паднали валежи, така и с режима на експлоатация на съоръженията за вододобив.

            СОЗ имат следните функции:

 - физическа охрана на водоизточника и/или съоръжението;

 - защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците;

 - гарантиране на проектното количество и качество на водите във водовземното съоръжение за срока на действие на разрешителното за водовземане;

 - запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели за в бъдеще.

 

            Съществуват три пояса на защита в рамките на санитарно охранителната зона:

 

Пояс I – вертикална проекция на земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 50 денонощя би достигнала до експлоатирания водоизточник.

 

Пояс II – вертикална проекция на земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 400 денонощя би достигнала до експлоатирания водоизточник.

 

Пояс III – вертикална проекция на земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 9125 денонощя би достигнала до експлоатирания водоизточник.

 

         СОЗ се проектират чрез използването на числени хидрогеоложки модели, в които е отразена хидродинамичната обстановка в района на водовземането, взаимодействието с други водоизточници и миграционните характеристики на средата. Изготвя се проект за учредяване на санитарно охранителна зона. Документацията се предоставя в Басейновите дирекции, които след приемане и издаване на разрешителни за водовземане, стартират процедура за учредяване.

 

 Изготвянето на проект и оразмеряването на санитарно-охранителна зона се извършва на базата на следните нормативни актове:

1.      Закон за водите (ЗВ)

2.      Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

3.      Закон за устройство на територията (ЗУТ)

4.      Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

5.      Закон за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ)

6.      Наредба 3 (към ЗКИР) от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата , правоспособни да извършват дейности по кадастъра

7.      Наредба 14 (към ЗКИР)  от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри

8.      Наредба 15 (към ЗКИР)  от 23.07.2001 г.   за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра

9.      Наредба 19 (към ЗКИР)  от 18.12.2001 г.  за констрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

10.   Наредба 3 (към ЗВ) от 16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

11.   Наредба 5 от 10.05.1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете за подпочвените територии

 

            Проектите за учредяване на санитарно-охранителните зони (СОЗ) включват:

1. резултатите от предпроектните проучвания;

2. хидроложки и климатични данни;

3. хидрогеоложки условия;

4. оразмеряване на СОЗ при условията и по реда на глава втора, раздели I и II на Наредба N 3.

5. карта в подходящ мащаб в обхвата на СОЗ с означение на:

а) границите на водния обект, от който се осъществява водовземането;

б) границите на другите повърхностни водни обекти;

в) населените места;

г) пътищата;

д) съществуващите и потенциалните източници на замърсяване, в т.ч. местата на заустване на отпадъчни води;

е) начин на земеползване;

ж) данните за горските насаждения и вида им;

з) данните за собствеността на земята;

и) границите на пояси I, II и III;

к) местата за общо ползване на водите;

л) други характерни точки в границите на водния обект нагоре по течението на реката, свързани с риск от замърсяване на водата;

6. обяснителна записка, в която се мотивират ограниченията и забраните в отделните пояси, режимът на земеползване на селскостопанските площи;

7. екзекутивни чертежи или проект на съоръженията с означение на най-вътрешния пояс I на санитарно-охранителната им зона;

8. данни за капацитета и технологията на пречиствателната станция;

9. данни за количеството и качеството на отпадъчните води в зоната и начините за тяхното пречистване и повторно използване;

10. показатели на водата съгласно действащите нормативни изисквания към качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битови цели;

11. означение на местата на вземане на водни проби от водоизточника;

12. таксационна характеристика на земите и насажденията от горския фонд, скици от лесоустройствените карти на районите, включени в пояси I, II и III на зоната;

13. удостоверения за категоризация, културния и почвения вид, поливността на селскостопанските площи, включени в пояс I, издадени или заверени от регионалните служби "Земя и поземлена собственост" към Министерството на земеделието и горите;

14. мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояси II и III, в т.ч. срокове за саниране на териториите и за привеждане на заварени в тези територии дейности, които са несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с изискванията на наредбата;

15. указания за добрата земеделска практика по смисъла на Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) и указания за контрол на ограничителните дейности, попадащи в границите на поясите II и III;

16. специален проект за използване на земите в границите на пояс I, осигуряващ възстановяването, обновяването и поддържането на насажденията в тях;

17. стойностна сметка за обезщетяване на собствениците на имоти в рамките на пояси II и III;

18. календарен план-график за реализация на проекта.

   

 

Сондажи и кладенци

Основни понятия и техническа информация относно сондажите и кладенците – конструкция, изграждане, експлоатация, препоръки, въпроси

Валежи

Обща информация за валежите в България

Повърхностни води

Повърхностни води в България – главни водосборни басейни

Подземни води

Подземни води в България – хидрогеоложко райониране, видове подземни води, дългосрочни и средни данни за водните ресурси в България

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени