| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Експлоатация на сондажите

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори

Кладенци

Правилната експлоатация на сондажите гарантира дълговременната им безотказна работа. Необходимо е да се спазват следните изисквания:

-  Kладенецът да е предаден с протокол на инвеститора за съхранение и експлоатация;

-  Устието му трябва да е затворено добре с метален капак и ключалка. Пространството между сондажният отвор и експлоатационната тръба да е тампонирано с глина или цимент до 3 m дълбочина от устието.

-   Не бива да се допуска попадането на предмети и строителни материали в сондажа

-  С цел да се контролират качеството и количеството на водата в отделните кладенци при проектирането и строителството на наземната част трябва да се предвидят и поставят отвори, кранове и приспособления за измерване на нивата и дебита на всяко съоръжение.

-   Помпите поставени в сондажите трябва да работят с постоянен режим, без чести спирания

-   Необходимо е периодичното опробване на химическия състав на водата

 

/Велков. М, Т. Радев, С. Попов. 1976/ Наръчник по строителство на сондажни кладенци./

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 

Въпроси при изграждане на водоснабдителни сондажи

Конструкция на сондажите

Експлоатация на сондажите

Видове помпи използвани в сондажите

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени