| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Кладенци за вода

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори

 Кладенци | Сондажи

Кладенците са били използвани през вековете като източник на вода за питейно-битови нужди и напояване. Повечето са дълбоки не повече от 20 m, въпреки че в редки случаи има и до 60 m.

Използването на кладенци е ограничено в райони с плитки подземни води. Изграждането им е много бавен процес. Колебанията в нивата на подпочвените води влияят значително върху дебита им.

В несвързани разновидности (чакъли, пясъци, глини) скоростта на прокарване може да бъде от 30 cm до 1 m на ден. Кладенците се копаят по време на сухите сезони, когато водата е най-ниско (D.Todd, L.Mays. Groundwater hydrogeology 3rd edition)

Най-сигурният метод за изкопаване на кладенец е чрез паралелно укрепване стените на изкопа по време на прокарването. Изкопаването става в бетонни пръстени, които в последствие стават постоянни стени на кладенеца. Най-долният пръстен има режещ ръб. С напредването на изкопа другите пръстени се поставят върху него и постепенно потъват под тежестта си. Фугите, които остават между пръстените и се намират над нивото на водата се замазват с циментова замазка.

           След прокопаване на кладенеца до необходимата дълбочина на дъното се хвърля чакъл. Това помага за доброто филтриране на водата. Ако са спуснати бетонови пръстени с по-малки диаметри, около тях също се насипва чакъл за запазване обема на кладенеца и предотвратяване постъпването на фини песъчливо-глинести частици.

 

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 

Въпроси при изграждане на водоснабдителни сондажи

Конструкция на сондажите

Експлоатация на сондажите

Видове помпи използвани в сондажите

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени