| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Конструкция на сондажите

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори

Кладенци

За да се определи каква ще бъде конструкцията на сондажните кладенци е необходимо да бъдат изяснени хидрогеоложките условия в района.

При проектирането е необходимо да се определят дълбочината на сондиране, диаметъра на сондиране, експлоатационния диаметър и начина на обсаждане.

Дълбочината на сондажния кладенец зависи от разположението и дебелината на водоносния пласт, типа на помпените съоръжения, във връзка с доказания дебит и динамичното водно ниво.

Началният и крайният диаметър се определят в зависимост от дебитите и помпеното оборудване. Намаляването на диаметъра в дълбочина се изчислява така, че да приема и пропуска определено количество вода.

Експлоатационният диаметър засяга частта от сондажа, в която ще бъде спусната помпата с дадени габарити в процеса на експлоатация. В зависимост от условията тази дълбочина може да бъде до филтърната част или над нея.

Сондажите се обсаждат със стоманени или пластмасови тръби, като тук се включват филтърната част и утайника. В тези дейности влиза циментацията над филтърната част за предпазване от проникване на повърхностни води или на водите от водоносните хоризонти, които не отговарят на стандартите.

При избора на конструкция на сондажните кладенци и по-точно на филтърната част е необходимо да се вземе под внимание химичният състав на водата.

Употребата на различни филтри зависи от типа на водовместващите материали /водоносния хоризонт/. Обикновено случая се отнася за неустойчиви напукани скали и пясъчно-чакълести водоносни пластове.

Възможно е изпълнението на сондажите без употребата на филтри. Тези схеми са приложими в устойчиви напукани и окарстени скали. /Велков. М, Т. Радев, С. Попов. 1976/ Наръчник по строителство на сондажни кладенци./

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 

Въпроси при изграждане на водоснабдителни сондажи

Конструкция на сондажите

Експлоатация на сондажите

Видове помпи използвани в сондажите

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени