| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Видове помпи използвани в сондажите

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори

Кладенци

Преди пускане в експлоатация на сондажите се извършват предексплоатационни водочерпения с помпи и агрегати намиращи се на повърхността или спуснати в кладенеца. Тъй като водочерпенията са с краткотраен характер, оборудването трябва да може да се транспортира и монтира лесно, без специални изисквания към фундамента.

          Приложение при предексплоатационните водочерпения намират центробежните хоризонтални помпи, задвижвани с електродвигател  или двигател с вътрешно горене, потопяемите помпи, ерлифтните уредби, промивните помпи, потопяемите винтови помпи и др.

         При избор на помпа за предексплоатационно водочерпене се вземат предвид следните фактори: очакван максимален дебит, динамично водно ниво, чистота и съдържание на пясък във водата, диаметър на сондажа, наличие на електроенергия, възможност за групови и единични водочерпения, начин за отвеждане на водата от водочерпенето и др.

         Когато сондажите са завършени, прочистени и готови за експлоатация се използват потопяеми и в редки случаи центробежни помпи. Изборът на помпа е от съществено значение за ефективната и дълговременна работа на съоръженията.

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 

Въпроси при изграждане на водоснабдителни сондажи

Конструкция на сондажите

Експлоатация на сондажите

Видове помпи използвани в сондажите

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени