| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори

Кладенци

Всеки нов сондажен кладенец може да служи в продължение на дълъг период при правилно изграждане и експлоатация.

На практика, много от съоръженията се компрометират и дават все по-малко вода с течение на времето. Причините за това могат да бъдат следните:

-    Запушване на филтъра и прифилтровата част на водоносния пласт с механични частици вследствие неправилно съставен проект на сондажа;

-   Неправилно изпълнено строителство;

-   Неправилна експлоатация на кладенеца /превишаване на допустимия дебит, честа промяна на черпеното количество, чести спирания на помпата/;

-    Механични повреди на експлоатационната колона и филтъра;

-    Паднали предмети в устието на съоръжението;

-    Дефекти и износване на помпата;

- Изтощаване на водоносния хоризонт, вследствие на засушаване или черпене на по-големи количества от препоръчаното в съседни, близко разположени кладенци.

/Велков. М, Т. Радев, С. Попов. 1976/ Наръчник по строителство на сондажни кладенци./

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 

Въпроси при изграждане на водоснабдителни сондажи

Конструкция на сондажите

Експлоатация на сондажите

Видове помпи използвани в сондажите

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени