| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Сондажи и кладенци за вода

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори

Геофизични проучвания за търсене, откриване и проучване на вода hwi_consulting @ mail.bg 0885150031  

Сондажи  |  Кладенци

Сондажите за вода са вертикални изработки под земната повърхност, прокарани с цел добиване на подземни води.Сондажите за вода представляват вертикални отвори или шахти прокарани в земята за извеждане на подземните / подпочвени води на повърхността.  Понякога кладенците служат и за други цели, като например за проучване и наблюдение, изкуствено подхранване и изхвърляне /заустване на отпадни води. Съществуват много методи за изграждане на кладенци; изборът на конкретен метод зависи от предназначението на кладенеца, необходимото количество вода, дълбочината на подземните води, геоложките условия и икономическите фактори. Тръбните кладенци се прокарват роторно или ударно, докато шахтовите кладенци се прокопават. Вниманието към правилния дизайн може да осигури ефективни и дълготрайни кладенци. След като сондажът е пробит, той трябва да бъде завършен и разработен за оптимален добив, след което се тества. Кладенците трябва да бъдат запечатани срещу навлизане на повърхностно замърсяване и периодично да се поддържат. Понякога за специални цели се прокарват хоризонтални сондажи.

                Обичайна практика е прокарването на проучвателни сондажи, с малки  диаметри, които разкриват или потвърждават наличието на подземни води. Посредством прокарването им се изяснява раположението на статичното водно ниво, качествата на водите, както и дебелината на водоносните хоризонти. В последствие, при задоволителни резултати тези сондажи се проширяват до проектните диаметри и се оборудват като експлоатационни. В тях се монтират потопяеми или центробежни помпи, устието се оформя с бетонови шахти, в които се монтират спирателна арматурата, водомери, правят се тръбни разводки към потребителите на водата. По време на сондирането е необходимо детайлното изясняване и документиране на преминатите литоложки разновидности и геоложки слоеве по дълбочина. При необходимост се вземат почвени проби, които се надписват и поставят в специални контейнери.  В последствие могат да бъдат анализирани зърнометричния им състав или необходими инженерногеоложки показатели.

Съществуват различни по конструкция сондажи, в зависимост от дълбочината, на която се намират подземните води, необходимите водни количества и геоложките условия. Правилно подбраната конструкция осигурява ефикасната работа на съоръженията и гарантира дългият им живот.

След като сондажът е изграден, той трябва да бъде прочистен, оборудван и изпитан. Ефективността му се оценява чрез опитно-филтрационни изследвания /водочерпения/, които се провеждат за период от няколко часа до няколко дни.

Наличието на вода е свързано най-често със страничния приток, който е пресечен от изграденото съоръжение. Водното ниво в сондажите е статично и динамично. При изчерпване на водата с помпа се получват понижения, които е необходимо да бъдат съобразени както с характеристиките на преминатото водното тяло, така и с локалните особености на водоносния хоризонт. Фиксират се допустими понижения с цел предпазването и безаварийната работа на помпеното оборудване. В регионален план се съблюдава рационалното използване на водните ресурси и баланса във водното тяло.

Въпроси при изграждане на водоснабдителни сондажи

Конструкция на сондажите

Експлоатация на сондажите

Видове помпи използвани в сондажите

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

Геофизични проучвания

Геофизично проучване за търсене на вода,откриване на вода, проучване за вода

Хидрогеоложки проучвания

Изясняване на движението, нивата и химическия състав на подземните води

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени