| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Сондажи и кладенци за вода

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори

Сондажи  |  Кладенци

Сондажите за вода са вертикални изработки под земната повърхност, прокарани с цел добиване на подземни води.

Принципно сондажи се изграждат и за наблюдение на нивата на подземните води, за заустване на отпадни води, както и за други промишлени цели.

Съществуват различни по конструкция сондажи, в зависимост от дълбочината, на която се намират подземните води, необходимите водни количества и геоложките условия. Правилно подбраната конструкция осигурява ефикасната работа на съоръженията и гарантира дългият им живот.

След като сондажът е изграден, той трябва да бъде прочистен, оборудван и изпитан. Ефективността му се оценява чрез опитно-филтрационни изследвания /водочерпения/, които се провеждат за период от няколко часа до няколко дни.

Наличието на вода е свързано най-често със страничния приток, който е пресечен от изграденото съоръжение. Водното ниво в сондажите е статично и динамично. При изчерпване на водата с помпа се получват понижения, които е необходимо да бъдат съобразени както с характеристиките на преминатото водното тяло, така и с локалните особености на водоносния хоризонт. Фиксират се допустими понижения с цел предпазването и безаварийната работа на помпеното оборудване. В регионален план се съблюдава рационалното използване на водните ресурси и баланса във водното тяло.

Въпроси при изграждане на водоснабдителни сондажи

Конструкция на сондажите

Експлоатация на сондажите

Видове помпи използвани в сондажите

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 

 

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени