| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Въпроси при изграждането на водоснабдителни сондажи

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори

Геофизични проучвания за търсене, откриване и проучване на вода hwi_consulting @ mail.bg 0885150031  

Цени

 Кладенци

Когато ни се наложи да изградим сондаж обикновено питаме колко ще ни струва сондирането /или цена на сондаж на линеен метър/. Цената е важен показател освен от икономическа гледна точка и като критерий за качеството на изграденото съоръжение. Обикновено тя се формира от вложените материали, труд и допълнителни фактори.

            В повечето случаи условията, при които се сондира са различни –дълбочините на водоносните хоризонти и тяхната водообилност, достъпа на сондата до мястото за сондиране, разрешителните режими за изграждане на сондажи в съответния район, ресурсите на подземните води, вложените материали при сондиране и др. Всички тези фактори се вземат под внимание при изготвяне на крайната цена за сондиране.

 

СОНДИРАНЕТО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАЙТЕ ДА ПРОБИЯТ САМО ДУПКА СЪС СОНДАТА. ТОВА НЕ Е СОНДАЖ !

ПОПИТАЙТЕ ДАЛИ ЦЕНАТА НА СОНДИРАНЕ ВКЛЮЧВА ОБСАДНИТЕ ТРЪБИ, ЦИМЕНТАЦИЯТА И ГРАВИЙНАТА ЗАСИПКА.

 

       При липса на хидрогеоложко проучване за бъдещото съоръжение е необходимо да се поинтересуваме от следните ПО-ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ:

-                             По какъв начин ще бъде прокаран сондажа – роторно /въртеливо сондиране/ или ударно сондиране. При ударното сондиране цената е по-ниска, защото времето за изпълнение е значително по-кратко и може да се сондира бързо в скала. От друга страна това не винаги е подходящо, тъй като би довело до запушване на естествените пътища за подхранване на водата и намаляване на потенциалните дебити;

-                             Какъв ще е диаметъра на сондиране – той има значение по отношение на дебита и помпеното оборудване, което ще бъде използвано. Диаметрите на сондиране определят скоростта, с която подземните води постъпват в сондажите – тя трябва да е съобразена с дебита. При малки диаметри и големи дебити се получава завихряне в сондажа и изнасяне на фини частици, които запушват филтрите и водят до претоварване на помпите;

-                             Ще се използва ли промивна течност при сондирането – въпроса е съобразено ли е с терена и има ли вероятност за запечатване на сондажа вследствие на използваната промивна течност;

-                             С какви тръби ще бъде обсаден сондажа – повечето сондажи се обсаждат с PVC тръби. Важна подробност е дебелината на тръбите. Те трябва да издържат на страничен натиск, както и да са устойчиви на смачкване. Подходящите тръби гарантират безпроблемна дълга експлоатация във времето. Отделен въпрос е дълбочината, до която ще бъде обсаден сондажа – попитайте дали ще бъде обсаден целия и защо ако отговора е “не”. Не се съгласявайте на предложения, които касаят само пробиване на дупката. Дори да е в скала, сондажа се обрушва и унищожава с времето;

-                             Каква ще бъде геометрията на филтрите – тя зависи от типа на водоносните интервали. Размера на прорезите или отворите на филтрите и тяхната геометрия пряко зависят от едрината на материала  Ако филтрите са неподходящи, това може да доведе до запушване на сондажа и намаляване на дебита му;

-                             Каква фракция филц за гравийна засипка ще бъде използвана. Ще бъде ли промит предварително, каква е технологията на загравяване. Има ли фирмата достатъчен опит в полагането на засипката.

-                             Ще бъде ли прочистен сондажа след изграждането – за да се достигнат необходимите дебити и защитят помпите от изнасянето на пясъци, преди експлоатацията на сондажа се практикува прочистване. То се извършва с ерлифт или се използват помпи до пълното избистряне на водата. Обикновено за добър резултат са необходими повече от няколко часа прочистване;

-                             Как ще бъде оборудван сондажа – около съоръжението се предвижда изграждането на шахта, в която се разполага помпеното оборудване, спирателна арматура и измервателни уреди. Устието на сондажа трябва да бъде надлежно затворено и заключено за да се предпази от външен достъп.

-                             След приключване на дейностите по сондиране и оборудване на сондажа ще се извършва ли възстановяване на естественото състояние на терена – затрупват се ями за промивна течност, подравнява се терена.

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 

Въпроси при изграждане на водоснабдителни сондажи

Конструкция на сондажите

Експлоатация на сондажите

Видове помпи използвани в сондажите

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени