| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

Въпроси при изграждането на водоснабдителни сондажи

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори

Цени

 Кладенци

Когато ни се наложи да изградим сондаж обикновено питаме колко ще ни струва сондирането /или цена на сондаж на линеен метър/. Цената е важен показател освен от икономическа гледна точка и като критерий за качеството на изграденото съоръжение. Обикновено тя се формира от вложените материали, труд и допълнителни фактори.

            В повечето случаи условията, при които се сондира са различни –дълбочините на водоносните хоризонти и тяхната водообилност, достъпа на сондата до мястото за сондиране, разрешителните режими за изграждане на сондажи в съответния район, ресурсите на подземните води, вложените материали при сондиране и др. Всички тези фактори се вземат под внимание при изготвяне на крайната цена за сондиране.

 

СОНДИРАНЕТО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАЙТЕ ДА ПРОБИЯТ САМО ДУПКА СЪС СОНДАТА. ТОВА НЕ Е СОНДАЖ !

ПОПИТАЙТЕ ДАЛИ ЦЕНАТА НА СОНДИРАНЕ ВКЛЮЧВА ОБСАДНИТЕ ТРЪБИ, ЦИМЕНТАЦИЯТА И ГРАВИЙНАТА ЗАСИПКА.

 

       При липса на хидрогеоложко проучване за бъдещото съоръжение е необходимо да се поинтересуваме от следните ПО-ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ:

-                             По какъв начин ще бъде прокаран сондажа – роторно /въртеливо сондиране/ или ударно сондиране. При ударното сондиране цената е по-ниска, защото времето за изпълнение е значително по-кратко и може да се сондира бързо в скала. От друга страна това не винаги е подходящо, тъй като би довело до запушване на естествените пътища за подхранване на водата и намаляване на потенциалните дебити;

-                             Какъв ще е диаметъра на сондиране – той има значение по отношение на дебита и помпеното оборудване, което ще бъде използвано. Диаметрите на сондиране определят скоростта, с която подземните води постъпват в сондажите – тя трябва да е съобразена с дебита. При малки диаметри и големи дебити се получава завихряне в сондажа и изнасяне на фини частици, които запушват филтрите и водят до претоварване на помпите;

-                             Ще се използва ли промивна течност при сондирането – въпроса е съобразено ли е с терена и има ли вероятност за запечатване на сондажа вследствие на използваната промивна течност;

-                             С какви тръби ще бъде обсаден сондажа – повечето сондажи се обсаждат с PVC тръби. Важна подробност е дебелината на тръбите. Те трябва да издържат на страничен натиск, както и да са устойчиви на смачкване. Подходящите тръби гарантират безпроблемна дълга експлоатация във времето. Отделен въпрос е дълбочината, до която ще бъде обсаден сондажа – попитайте дали ще бъде обсаден целия и защо ако отговора е “не”. Не се съгласявайте на предложения, които касаят само пробиване на дупката. Дори да е в скала, сондажа се обрушва и унищожава с времето;

-                             Каква ще бъде геометрията на филтрите – тя зависи от типа на водоносните интервали. Размера на прорезите или отворите на филтрите и тяхната геометрия пряко зависят от едрината на материала  Ако филтрите са неподходящи, това може да доведе до запушване на сондажа и намаляване на дебита му;

-                             Ще бъде ли прочистен сондажа след изграждането – за да се достигнат необходимите дебити и защитят помпите от изнасянето на пясъци, преди експлоатацията на сондажа се практикува прочистване. То се извършва с ерлифт или се използват помпи до пълното избистряне на водата. Обикновено за добър резултат са необходими повече от няколко часа прочистване;

-                             Как ще бъде оборудван сондажа – около съоръжението се предвижда изграждането на шахта, в която се разполага помпеното оборудване, спирателна арматура и измервателни уреди. Устието на сондажа трябва да бъде надлежно затворено и заключено за да се предпази от външен достъп.

-                             След приключване на дейностите по сондиране и оборудване на сондажа ще се извършва ли възстановяване на естественото състояние на терена – затрупват се ями за промивна течност, подравнява се терена.

   

 

Узаконяване водоизточници

Разрешително за водовземане от сондажи, кладенци, извори.

http://vodite.com/contact.html

Хидрогеоложки проучвания

Оценка на ресурсите на подземните води, проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води, хидрогеоложко моделиране и прогнозиране – движение на подземните води, оценка назамърсяванията, мероприятия за пречистване на водоносните хоризонти.

http://vodite.com/contact.html

 

Въпроси при изграждане на водоснабдителни сондажи

Конструкция на сондажите

Експлоатация на сондажите

Видове помпи използвани в сондажите

Причини за нарушаване нормалната работа на сондажите

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени